فيلم آموزشي علوم ششم ابتدايي مبحث صدا

فيلم آموزشي علوم ششم ...

 • مقطع تحصیلی: ابتدایی
 • رشته: عمومی
 • پایه: ششم ابتدایی
 • نام درس: علوم تجربی
مشاهده

فيلم آموزشي علوم هشتم مبحث ميزان ph

فيلم آموزشي علوم هشتم مبحث ...

 • مقطع تحصیلی: دوره اول متوسطه جدید
 • رشته: عمومی
 • پایه: هشتم
 • نام درس: علوم تجربی
مشاهده

فيلم آموزشي شيمي دوازدهم مبحث ميزان ph

فيلم آموزشي شيمي دوازدهم ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته: ریاضی و فیزیک
 • پایه: دوازدهم
 • نام درس: شیمی(3)
مشاهده

فيلم آموزشي علوم نهم مبحث قانون اول نيوتن

فيلم آموزشي علوم نهم مبحث ...

 • مقطع تحصیلی: دوره اول متوسطه جدید
 • رشته: عمومی
 • پایه: نهم
 • نام درس: علوم تجربی
مشاهده

فيلم آموزشي فيزيك دوازدهم مبحث قانون اول نيوتن

فيلم آموزشي فيزيك دوازدهم ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته: ریاضی و فیزیک
 • پایه: دوازدهم
 • نام درس: فیزیک(3)
مشاهده

فيلم آموزشي فيزيك دهم مبحث نانو تكنولوژي

فيلم آموزشي فيزيك دهم مبحث ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته: ریاضی و فیزیک
 • پایه: دهم
 • نام درس: فیزیک (1)
مشاهده

فيلم آموزشي فيزيك دهم مبحث فشار جوي

فيلم آموزشي فيزيك دهم مبحث ...

 • مقطع تحصیلی: دوره دوم متوسطه جدید
 • رشته: ریاضی و فیزیک
 • پایه: دهم
 • نام درس: فیزیک (1)
مشاهده

فيلم آموزشي علوم هشتم فصل 14 مبحث شكست نور

فيلم آموزشي علوم هشتم فصل 14 ...

 • مقطع تحصیلی: دوره اول متوسطه جدید
 • رشته: عمومی
 • پایه: هشتم
 • نام درس: علوم تجربی
مشاهده

فيلم آموزشي علوم ششم ابتدايي مبحث چگالي گازها

فيلم آموزشي علوم ششم ...

 • مقطع تحصیلی: ابتدایی
 • رشته: عمومی
 • پایه: ششم ابتدایی
 • نام درس: علوم تجربی
مشاهده
9 / 53 نتیجه 5 / 6 صفحه