فیلم های آموزشی

پایه هفتم

درس چهارم زبان انگلیسی
درس دوم فارسی
درس دوم عربی

پایه هشتم

درس ششم زبان انگلیسی
فصل دوم ریاضی
فصل دهم علوم

پایه نهم

درس پنجم زبان انگلیسی
درس چهارم مطالعات
فصل ششم - درس سوم

پایه دهم

درس اول زبان انگلیسی
درس دوم جامعه شناسی
درس چهارم علوم و فنون ادبی
درس هشتم منطق
فصل سوم - درس چهارم ریاضی
فصل پنجم زیست شناسی

پایه یازدهم

درس سوم زبان انگلیسی
فصل هفتم ریاضی
فصل سوم شیمی
فصل پنجم زیست شناسی
فصل چهارم فیزیک
درس سوم عربی

پایه دوازدهم

درس سوم زبان انگلیسی
درس سوم جامعه شناسی
فصل سوم ریاضی رشته تجربی
فصل سوم - درس اول گسسته
درس چهارم عربی
فصل چهارم شیمی
X