آزمایش علوم هفتم مبحث انرژی پارک اسکیت

وقتی که جسمی بر روی ارتفاعی قرار دارد انرژی پتانسیل در آن وجود دارد، اما هنگامی که آن را رها می کنید به تناسب موقعیتش دارای مقداری انرژی جنبشی نیز می گردد. هنگامی که جسم بر روی سکو قرار دارد به دلیل ارتفاعی که از سطح زمین دارد دارای انرژی پتانسیل است. اما هنگامی که آن را رها می کنید سرعت می گیرد، و سرعت به معنای وجود انرژی جنبشی است. با گذشت زمان هر چه فاصله سقوط جسم بیشتر می شود سرعتش افزایش می یابد و در نتیجه انرژی جنبشی آن زیاد می گردد، در نتیجه مقدار بیشتری انرژی پتانسیل به انرژی جنبشی تبدیل می شود. هنگامی که جسم نزدیک  به سطح زمین می شود انرژی پتانسیل آن صفر می شود و این بدلیل آن است که تمام انرژی پتانسیل جسم به انرژی جنبشی تبدیل شده است. این آزمایش ساده میزان ارتباط انرژی جنبشی و پتانسیل را با توجه به جرم اسیکت باز و اصطکاک سطح پیست اسکیت بررسی خواهیم کرد. دسترسی به نمودار انرژی های پتانسیل و جنبشی لحظه ای اسکیت باز به ما در فهمیدن رابطه میان این پارامترها کمک می کند. در این آزمایش مباحث: پایستگی انرژی، انرژی جنبشی، انرژی پتانسیل، انرژی گرمایی، انرژی و اصطحکاک مورد بررسی قرار می گیرند. نمونه اهداف آموزشی در این آزمایش، مفهوم بقای انرژی مکانیکی با استفاده از انرژی جنبشی (KE) و انرژی پتانسیل گرانشی دوم (PE)، نحوه ارتباط نمودارهای نوار انرژی و پای با موقعیت و سرعت، چگونگی تغییر جرم اسکیت بر انرژی تأثیر می گذارد و چگونه تغییر اصطکاک مسیر بر انرژی تأثیر می گذارد، پیش بینی موقعیت یا تخمین سرعت از نمودارهای نوار انرژی و پای، سرعت یا ارتفاع را در یک موقعیت از اطلاعات مربوط به یک موقعیت دیگر محاسبه کنید.  KE و PE را در یک موقعیت از اطلاعات مربوط به یک موقعیت متفاوت محاسبه کنید. طراحی یک پارک اسکیت با استفاده از مفاهیم انرژی مکانیکی و حفظ انرژی مورد نظر هستند.

در این آزمایش می توانید اصطحکاک و جرم شخصی که به وسیله ی اسکیت برد حرکت می کند را تغییر دهید.

در این آزمایش ساده میزان ارتباط انرژی جنبشی و پتانسیل یک اسکیت باز را با توجه به جرم اسیکت باز و اصطکاک سطح پیست اسکیت بررسی می کنیم. همچنین دسترسی به نمودار انرژی های پتانسیل و جنبشی لحظه ای اسکیت باز به ما در درک رابطه میان این پارامترها کمک می کند.

برای انجام این آزمایش اینجا کلیک کنید.

پیام بگذارید

X