آزمایش فیزیک دوازدهم مبحث جرم ها و فنرها

در این آزمایش با در دسترس داشتن سه فنر و اجرام متفاوت به قانون فنرها می پردازیم. همچنین به طور شهودی به رابطه میان نوسان فنر با ثابت فنر، جرم اجسام، ثابت گرانش پی می بریم. برای مثال هرچه ثابت فنر بزرگ تر باشد نوسان کم دامنه تر خواهد شد و یا هر چه گرانش سیاره انتخابی بیشتر شود وزن نوسانگر افزایش میابد و دامنه حرکت نیز به دنبال آن افزایش پیدا می کند.

برای انجام این آزمایش اینجا کلیک کنید.

پیام بگذارید

X