آزمایش فیزیک دوازدهم مبحث نیروها و حرکت

در این آزمایش با وارد کردن نیرو به جسم مورد نظر آن را به حرکت در می آوریم و می توانیم بردارهای تجزیه شده نیروهای وارد بر جسم را حین حرکت مشاهده کنیم و در صورت تمایل می توانیم نیروی اصطکاک را نیز به حرکت اضافه کنیم. همچنین در قسمت بعدی نمودار نیرو زمان حرکت قابل ترسیم است. و در آخر نسبت به مفاهیم تجربه شده بازی ای تعبیه شده است جهت درک بهتر موضوع مورد بحث.

نیروها در اطراف ما هر کدام نقشی دارند  نشستن، ایجاد تعادل، حرکت و چرخش، درهمه نوعی از نیرو در آن به  کار رفته است نیروها در اشکال مختلف ظاهر می شوند و از همه آنها نتیجه ای حاصل می شود. نیرو می تواند یک فشار یا کشش باشد.کنش و واکنش بین دو جسم است.  این چیزی نیست که شما بتوانید ببینید یا لمس کنید، اما می توانید آن را در عمل مشاهده کنید. نیروها را می توان با استفاده از دستگاه به نام نیرو سنج  اندازه گیری کرد. نیرو یک کمیت برداری است که دارای جهت و اندازه است  واحد نیرو  نیوتن نامیده می شود. توسط نماد N نشان داده می شود. 

موضوعاتی که در این آزمایش هستند، شامل: نیرو، موقعیت، سرعت و شتاب هستند. و اهداف آزمایش شامل: پیش بینی کنید که چگونه یک نیروی خارجی بر سرعت و جهت حرکت یک جسم تاثیر می گذارد، از نظر کیفی. اثرات را با کمک نمودار بدن آزاد توضیح دهید. از نمودارهای بدن آزاد برای رسم نمودارهای موقعیت، سرعت، شتاب و نیرو و بالعکس استفاده کنید. نحوه ارتباط نمودارها با یکدیگر را توضیح دهید. با توجه به یک سناریو یا یک نمودار، هر چهار نمودار را ترسیم کنید.

در این آزمایش با وارد کردن نیرو به جسم آن را روی زمین به حرکت درمی آورید. در این آزمایش می توانید از گزینه ی جهنده نیز استفاده کنید یعنی زمانی که جسم به دیوار برخورد می کند یک فنر آن را به عقب هل می دهد. در قسمت های بعدی می توانید اصطحکاک را نیز به آزمایش اضافه کنید.

برای انجام این آزمایش اینجا کلیک کنید.

پیام بگذارید

X