آزمایش فیزیک دوازدهم مبحث نیروی گرانشی

 در این آزمایش به قانون گرانش بین دو جسم می پرازیم که متناسب است با جرم دو جسم و معکوس مجذور فاصله آن دو. دانش آموز می تواند با تغییردادن فاصله و جرم دو جسم تغییر نیروی گرانشی اعمال شده بین دو جسم  را مشاهده نماید.

نیرویی که دو جسم دارای جرم به هم وارد کرده و همدیگر را جذب می کنند، مانند افتادن سیب از درخت، به نیروی جاذبه یا نیروی گرانشی معروف است. در این آزمایش میزان نیروی گرانشی دو توپ با جرم های مختلف مورد بررسی قرار می گیرند. نیرویی که از طرف زمین بر جرم اجسام وارد می شود و آن ها را به سمت خود می کشد، نیروی گرانشی است. اگر شتاب افتادن و سقوط اجسام بر اثر وزن آن ها محاسبه شود به آن نیروی گرانشی می گویند. این نیرو عامل حرکت پرتابی و سقوط آزاد اجسام می باشد.

در این آزمایش میزان نیروی گرانشی دو توپ با جرم های مختلف مورد بررسی قرار می گیرند. توپ ها با توجه به جرمشان به m1 و m2 نامگذاری می شوند. سپس با جا به جایی گوی ها می توانید نیروی وارد به هرکدام را بر حسب نیوتون اندازه گیری کنید. همچنین می توانید اندازه ی هر دو جسم را ثابت در نظر گرفته و سپس آزمایش کنید.

برای انجام این آزمایش اینجا کلیک کنید.

پیام بگذارید

X