فیزیک دهم

آزمایش فیزیک دهم مبحث اصطکاک

 در این آزمایش به سادگی می توانیم با ساییدن دو سطح بر روی همدیگر که دارای اصطکاک می باشند شاهد بالا رفتن دما در فصل مشترک سطوح باشیم. به نیروی بین دو سطحی که بر روی یکدیگر می لغزند، اصطحکاک گفته می شود. به عنوان مثال زمانی که کتابی را بر روی میزی هل می […]
ادامه مطلب

آزمایش فیزیک دهم مبحث انرژی پارک اسکیت

در این آزمایش ساده میزان ارتباط انرژی جنبشی و پتانسیل یک اسکیت باز را با توجه به جرم اسیکت باز و اصطکاک سطح پیست اسکیت بررسی می کنیم. همچنین دسترسی به نمودار انرژی های پتانسیل و جنبشی لحظه ای اسکیت باز به ما در درک رابطه میان این پارامترها کمک می کند. برای انجام این […]
ادامه مطلب

آزمایش فیزیک دهم مبحث قانون هوک

در این آزمایش با داشتن ثابت فنر و نیرویی که به آن وارد می کنیم می توانیم انرژی پتانسیل کشسانی که در فنر ذخیره می شود را محاسبه کنیم. همچنین با تغییر دادن فاکتورهایی مثل ثابت فنر و نیرویی که وارد میکنیم تاثیر این تغییرات را بر عملکرد فنر و نیروی کشسانی ذخیره شده در […]
ادامه مطلب

آزمایش فیزیک دهم مبحث گرانش و مدار

در این آزمایش به بررسی انرژی پتانسیل گرانشی بین دو جسم می پردازیم و در میابیم این نیرو گرانش بین دو جسم ( به طور خاص اجرام آسمانی در این آزمایش بررسی شده است) به جرم و فاصله اجرام از هم مرتبط است. برای انجام این آزمایش اینجا کلیک کنید.
ادامه مطلب

آزمایش فیزیک دهم مبحث پایستگی انرژی، انرژی جنبشی، انرژی پتانسیل

قانون پایستگی انرژی می گوید: مقدار انرژی در هر فرآیندی ثابت است. شکل آن ممکن است تغییر کند یا از سیستمی به سیستم دیگر منتقل شود، اما مقدار آن همواره ثابت خواهد بود. در فیزیک، سیستم به مجموعه‌ای از اشیاء گفته می‌شود که اثرات فیزیکی همچون نیرو روی آن‌ها بررسی می‌شود. اگر می‌خواهیم حرکت جسمی را با […]
ادامه مطلب

آزمایش فیزیک دهم مبحث فشار شاره ها

این شبیه ساز شامل سه آزمایش مجزا مربوط به فشار می باشد که بررسی هر یک می پردازیم: 1-در این آزمایش با توجه به قانون فشار در مایعات  می توانیم فشار در مایع های مایع های مختلف با اشکال متفاوت را بررسی کنیم. در این بررسی می توانیم تاثیر تغییرات ارتفاع وچگالی در این انوازه […]
ادامه مطلب
X