آزمایش فیزیک دوازدهم مبحث نیرو در یک بعد

این آزمایش با توجه به قانون سوم نیوتن طراحی شده است در این آزمایش با اعمال نیروی مورد نظز در جهت و حقدار مدنظر می توانیم جهت و اندازه نیروی اصطکاک وارد برجسم متحرک را مشاهده نماییم همچنین جهت و اندازه نیرو کل وارد بر سیستم را بررسی کنیم.

برای انجام این آزمایش اینجا کلیک کنید.

پیام بگذارید

X