آزمایش علوم نهم مبحث تعادل

در این آزمایش در یک سیستم با استفاده از اجرام متفاوت و در نظر گرفتن فاصله هر یک از مرکز سیستم سعی می کنیم تعادل را برقرار کنیم و می توانیم نتیجه بگیریم که با فاصله گرفتن از مرکز اعمال نیرو در سمت جرم مورد نظر افزایش میابد.

در این آزمایش در یک سیستم با استفاده از اجرام متفاوت و در نظر گرفتن فاصله هر یک از مرکز سیستم سعی می کنیم تعادل را برقرار کنیم و می توانیم نتیجه بگیریم که با فاصله گرفتن از مرکز اعمال نیرو در سمت جرم مورد نظر افزایش میابد. در این آزمایش شما می توانید عملکرد یک الاکلنگ را شبیه سازی کنید به طور مثال در یک سمت وزنه 5 کیلویی قرار داده و در سمت دیگر وزنه‌ی 10 کیلویی قرار دهید، سپس مشاهده خواهید کرد که سمتی که وزنه ی 5 کیلویی دارد به سمت بالا و طرف مقابلش که وزنه‌ی 10 کیلویی دارد به دلیل وزن بیشتر به سمت پایین حرکت می کند. همچنین شما می توانید این آزمایش را به کمک وزنه‌های دیگری نیز انجام دهید. در قسمت بعدی نیز می توانید با جا به جا کردن وزنه ها روی سطح و با توجه به میزان سنگینی وزنه ها تعادل را پیدا کنید. در قسمت بعدی آزمایش، شما می توانید از افراد و آدمک هایی که در بازی قرار داده شده است استفاده کنید و تعادل را در الاکلنگ بیابید.

برای انجام این آزمایش اینجا کلیک کنید.

پیام بگذارید

X