آزمایش علوم نهم مبحث فشار شاره ها

این شبیه ساز شامل سه آزمایش مجزا مربوط به فشار می باشد که بررسی هر یک می پردازیم:

همه ی افراد فشار مایعات را در زندگی روزمره خود احساس کرده اند. مثلاً هنگامی که انگشت خود را جلوی خروجی یک شلنگ آب بگیرید، فشار آب را احساس می کنید. یا اگر در دریا در عمق زیاد شنا کرده باشید، فشار آب بالای خود را به خصوص در ناحیه ی پرده گوش احساس می کنید.

در این بررسی می توانیم تاثیر تغییرات ارتفاع و چگالی در این اندازه گیری بررسی نماییم.

فشار=چگالی*ارتفاع*ثابت گرانش

۲-در آزمایش دوم مجرایی وجود دارد که آب از آن رد میشود، می توانیم با تغییر حجم محفظه وابستگی فشار جریان آب با آن را بررسی کنیم. نتیجه ی حاصل شده رابطه عکس فشار با حجم است. هر چه حجم مجرا را افزایش می دهیم فشار آب گذرنده نیز کم می شود و هر چه حجم مجرا را کاهش دهیم فشار آب گذرنده نیز زیاد می شود.

۳-در آزمایش سوم مخزنی طراحی شده است که از بالا به یک شیر آب قابل تنظیم متصل است و از پایین دریچه ای برای آن تعبیه شده است که می توانیم مایع داخل مخزن را توسط آن دریچه خالی کنیم. همچنین قابلیت دسترسی به سرعت و فشارسنج به ما داده می شود و می توانیم مایع های مختلف با چگالی های مختلف را در سیستم آزمایش بررسی کنیم.

پس از انجام آزمایش شما می توانید با روی دکمه ی بازنشانی همه، آزمایش را یکبار دیگر امتحان کنید.

برای انجام این آزمایش اینجا کلیک کنید.

پیام بگذارید

X