آزمایش علوم هفتم مبحث پایستگی انرژی، انرژی جنبشی، انرژی پتانسیل

قانون پایستگی انرژی می گوید: مقدار انرژی در هر فرآیندی ثابت است. ممکن است حجم اندازه و یا حالت آن تغییر کند یا از سیستمی به سیستم دیگر بدل شود، اما مقدار آن همواره ثابت خواهد بود. در فیزیک، سیستم به مجموعه‌ای از اشیاء گفته می‌شود که اثرات فیزیکی همچون نیرو روی آن‌ها بررسی می‌شود. اگر بخواهیم حرکت جسمی را با استفاده از قانون پایستگی انرژی یاد بگیریم، باید سیستم را به گونه‌ای انتخاب کنیم که جسم موردنظر و تمام اجسامی که با آن برهم‌کنش دارند را در بر بگیرد.

انرژی پتانسیل، انرژی است که در یک جسم ذخیره می شود، به دلیل موقعیتی که نسبت به اشیاء دیگر، بار الکتریکی و عوامل دیگر دارد و انرژی جنبشی، انرژی که جسم به دلیل حرکت دارا می باشد، گویند.

شامل دو آزمایش می باشد که هر یک به شرح زیر است:

۱.در آزمایش اول با توجه به اصل پایستگی انرژی در یک سیستم حرکتی بدون اصطکاک سطحی تبدیل انرژی جنبشی به پتانسیل و بلعکس متناسب با مسیر حرکت را مشاهده میکنیم.

۲.در آزمایش دوم با توجه به وجود اصطکاک سطحی هدر رفت انرژی را مشاهده می کنیم و در میابیم در یک سیستم حاوی اصطکاک پس از گذشت مدتی سیستم به سکون می رسد و تمام نیرواش هدر می رود.

انرژی که در یک جسم ذخیره می شود، به دلیل موقعیتی که نسبت به اشیاء دیگر، بار الکتریکی یا عوامل دیگر دارد به نام انرژی پتانسیل می باشد و انرژی که جسم به دلیل حرکت دارا می باشد به نام انرژی جنبشی است.

READ  آزمایش فیزیک دوازدهم مبحث حرکت کفشدوزک

 به نیروی بین دو سطحی که بر روی یکدیگر لغ میخورند، اصطکاک گفته می‌شود. هنگامی که کتابی را بر روی میزی هل می‌دهید یا می‌کشید، اصطکاک بین کتاب و میز، انجام این کار را کمی سخت خواهد کرد.

عواملی که بر نیروی اصطحکاک موثر هستند مانند: زبری و صافی جسمی که بر روی سطحی می لغزد، شکل جسم، نوع اصطحکاک، نیروی عمودی از طرف سطح و نوع سطح لغزنده.

برای انجام این آزمایش اینجا کلیک کنید.

پیام بگذارید

X