آزمایش فیزیک دهم مبحث انرژی پارک اسکیت

در این آزمایش ساده میزان ارتباط انرژی جنبشی و پتانسیل یک اسکیت باز را با توجه به جرم اسیکت باز و اصطکاک سطح پیست اسکیت بررسی می کنیم. همچنین دسترسی به نمودار انرژی های پتانسیل و جنبشی لحظه ای اسکیت باز به ما در درک رابطه میان این پارامترها کمک می کند.

برای انجام این آزمایش اینجا کلیک کنید.

پیام بگذارید

X