آزمایش فیزیک دهم مبحث فشار شاره ها

این شبیه ساز شامل سه آزمایش مجزا مربوط به فشار می باشد که بررسی هر یک می پردازیم:

1-در این آزمایش با توجه به قانون فشار در مایعات  می توانیم فشار در مایع های مایع های مختلف با اشکال متفاوت را بررسی کنیم. در این بررسی می توانیم تاثیر تغییرات ارتفاع وچگالی در این انوازه گیری مشاهده نماییم.

فشار=چگالی*ارتفاع*ثابت گرانش

2-در آزمایش دوم مجرایی وجود دارد که آب از آن می گذرد می توانیم با تغییر حجم محفظه وابستگی فشار جریان آب با آن را بررسی کنیم.نتیجه ی حاصل شده رابطه عکس فشار با حجم می باشد. هر چه حجم مجرا را افزایش می دهیم فشار آب گذرنده نیز کم می شود و بلعکس.

3-در آزمایش سوم مخزنی طراحی شده است که از بالا به یک شیر اب قابل تنظیم متصل است و از پایین دریچه ای برای آن تعبیه شده است که می توانیم مایع داخل مخزن را توسط آن دریچه خالی کنیم. همچنین قایلیت دسترسی به سرعت و فشارسنج به ما داده می شود و می توانیم مایع های مختلف با چگالی های مختلف را در سیستم آزمایش بررسی کنیم.

برای انجام این آزمایش اینجا کلیک کنید.

READ  آزمایش علوم نهم مبحث نیروها و حرکت

پیام بگذارید

X