آزمایش فیزیک دهم مبحث چگالی

در این آزمایش می توانیم را مبحث چگالی به طور کامل بررسی کنیم.

چگالی نسبت جرم جسم ( مواد سازنده یک جسم ) به حجم آن جسم ( مقدار فضایی که جسم اشغال می کند ) است که جرم حجمی نامیده شده است. نام دیگر چگالی، دانسیته است. چگالی ماده با توجه به دما و فشار متغییر است. این تغییر معمولاً برای جامدات و مایعات کم است اما برای گازها بسیار بیشتر است.

فرمول چگالی :  است. موضوعاتی که در این آزمایش مورد بررسی قرار می گیرند، شامل: تراکم ، جرم، حجم و اصل ارشمیدس هستند. اهدافی که در این آزمایش انتظار می رود، نحوه ارتباط مفهوم چگالی با جرم و حجم یک جسم را شرح دهید. توضیح دهید که چگونه اجسام با جرم مشابه می توانند حجم متفاوتی داشته باشند و چگونه اجسام با حجم مشابه می توانند جرم متفاوتی داشته باشند. توضیح دهید که چرا تغییر جرم یا حجم یک جسم بر چگالی آن تأثیر نمی گذارد (یعنی چگالی را به عنوان یک ویژگی فشرده درک کنید). حجم یک جسم را با مشاهده مقدار مایعی که جا به جا می کند اندازه گیری کنید. یک ماده ناشناخته را با محاسبه چگالی آن و مقایسه با جدول چگالی های شناخته شده شناسایی کنید.

در این آزمایش با توجه به جرم اجسام میزان چگالی مورد بررسی قرار می گیرد. اگر جرم جسم را تغییر دهید با توجه به جنس ماده ممکن است جسم روی آب یا زیر آب قرار گیرد. این آزمایش را می توانید با اجسام دیگری نیز آزمایش کنید. در قسمت اول از چوب و آلومینیوم برای اندازه گیری چگالی استفاده شده است. در قسمت بعدی آزمایش شما می توانید مشابه نگه داشتن جرم و چگالی نیز نحوه ی قرار گیری اجسام روی آب را مشاهده نمایید. در این آزمایش وزن برحسب کیلوگرم و چگالی بر حسب کیلوگرم بر لیتر است.


برای انجام این آزمایش اینجا کلیک کنید.

پیام بگذارید

X