آزمایش فیزیک دوازدهم مبحث قانون هوک

در این آزمایش با داشتن ثابت فنر و نیرویی که به آن وارد می کنیم می توانیم انرژی پتانسیل کشسانی که در فنر ذخیره می شود را محاسبه کنیم. همچنین با تغییر دادن فاکتورهایی مثل ثابت فنر و نیرویی که وارد میکنیم تاثیر این تغییرات را بر عملکرد فنر و نیروی کشسانی ذخیره شده در آن مشاهده کنیم. برای انجام این آزمایش اینجا کلیک کنید.

پیام بگذارید

X