آزمایش فیزیک دوازدهم مبحث حرکت در دو بعد

در این آزمایش با دادن جهت و سرعت های مختلف به کفشدوزک می توانیم تاثیر سرعت داده شده را در شکل و مسیر حرکت متحرک مشاهده کنیم همچنین دانش آموز می تواند حرکت دایره ای و جهت یردار سرعت را در آن مشاهده کند.

برای انجام این آزمایش اینجا کلیک کنید.

READ  آزمایش فیزیک دوازدهم مبحث سطح شیبدار

پیام بگذارید

X