آزمایش فیزیک دوازدهم مبحث سطح شیبدار

این آزمایش در دو قسمت ساده و پیشرفت آماده شده است.

در این آزمایش دانش آموز می تواند حرکت یک جسم بر روی یک سطح شیب دار را مشاهده نماید و بر متحرک نیرو وارد کند و تاثیرتغییرات ارتفاع را در نوع شتاب و حرکت مشاهده نمود. همچنین در قسمت پیشرفته آزمایش در حین این حرکت نمودار های کار و انرژی نیز ترسیم می شوند.

برای انجام این آزمایش اینجا کلیک کنید.

پیام بگذارید

X