آزمایش فیزیک دوازدهم مبحث مردمتحرک

این آزمایش دارای دو بخش است که به شرح هر یک می پردازیم:

1- درآزمایش اول مردی به عنوان متحرک یک حرکت تک بعدی طراحی شده است که می توانیم انواع حرکت در خط راست را با بررسی شتاب، سرع و مکان متحرک مشاهده کنیم. این آزمایش به ما کمک می کند حرکت شتاب ثابت و سرعت ثابت را به صورت شهودی درک کنیم.

2-در دومین آزمایش با حرکت دادن متحرک(مرد) می توانیم نمودار های مکان-زمان، سرعت-زمان و شتاب-زمان آن را مشاهده کنیم.

برای انجام این آزمایش اینجا کلیک کنید.

پیام بگذارید

X