آزمایش فیزیک دوازدهم مبحث نیرو و حرکت

شامل چهار آزمایش می باشد که هر یک به شرح زیر می باشد:

1.بررسی تاثیر اعمال نیرو در یک سیستم توسط کشیدن نخ از دو سمت و مشاهده بی تاثیر بودن فاصله نقطه اعمال نیرو از جسم مورد نظر و همچنین محاسبه ی سرعت حرکت سیستم.

2.بررسی تاثیر اعمال نیرو بر سیستم بدون اصطکاک با سطح حرکت و مشاهده سرعت حرکت با اعمال شدت های مختلف ازنیرو.

3.بررسی اعمال نیرو دارای اصطکام با سطح حرکت و مشاهده حداقل نیروی لازم برای حرکت.

با توجه به وجود نیروی اصطکاک در ابتدای حرکت باید حداقل نیروی لازم برای حرکت را اعمال کنیم تا سیستم به حرکت در بیاید و این حداقل نیرو عبارت است از نیروی لازم برای غلبه بر نیروی اصطکاک ایستایی.

همچنین در این ازمایش به رابطه میان جرم سیستم و نیروی اصطکاک پی می بریم و نتیجه ان است که جرم با  نیرو اصطکاک ایستایی/جنبش رابطه مستقیم دارد.

4.ازمایش چهارم مانند مورد سوم می باشد با این تفاوت که می توانیم وجود شتاب در سیستم را نیز مشاهده کنیم و به این نتیجه برسیم که به دلیل وجود اصطکاک در سطح حرکت پس از قطع نیرو

برای انجام این آزمایش اینجا کلیک کنید.

پیام بگذارید

X