آزمایش فیزیک یازدهم مبحث آهنرباها و آهنرباهای الکتریکی

در این آزمایش با استفاده از یک آهنربا میله ای و قطب نما می توانیم با تغییر مکان و حرکت آهنربا میله ای جهت گیری ذرات مختلف فضا و عقربه آهنربا را ملاحظه کنیم. قسمت دوم همین آزمایش با یک آهنربا الکتریکی متصل به باتری انجام می شود.

موضوعاتی که در این آزمایش مورد بررسی قرار می گیرند، شامل: میدان مغناطیسی، آهنرباها و آهنربای الکتریکی هستند. و اهداف آزمایش: جهت میدان آهنربا را برای مکان های مختلف در اطراف آهنربا و آهنربای الکتریکی، آهنرباها و آهنرباهای میله ای را مقایسه کنید، مشخص کردن ویژگی های آهنرباهای الکترومغناطیسی که متغیر هستند و هر متغیر چه تأثیری بر قدرت و جهت میدان مغناطیسی دارد. قدرت میدان مغناطیسی را به فاصله کمی و کیفی مرتبط کنید.

آهنربای الکتریکی که به نام الکترومغناطیس نیز شناخته شده با عبور جریان الکتریکی از سیم پیچی با هسته فلزی ایجاد می شود و این سیم پیچ یک میدان مغناطیسی ایجاد می کند که با قطع جریان از بین می رود.

از الکترومغناطیس ها برای کاربردهایی که نیاز به قدرت زیادی دارند نظیر مسیرهای ریلی جاده ای، دستگاه های MRI  و جرثقیل ها استفاده می شود. آهنربای الکتریکی در سخت افزار کامپیوتر و تلویزیون نیز کاربرد دارد.

در این آزمایش با تغییر مکان آهنربای میله ای، تغییر جهت میدان را نیز مشاهده می کنید. که از کادر توضیحات میزان شدت را نیز می توانید تغییر دهید. همچنین با کلیک بر روی گزینه ی ( قطب ها را برعکس کن ) می توانید ابتدا و انتهای قطب ها را جا به جا کنید. با فعال کردن گزینه ی سنجه ( B، Bx، By ) نشان داده خواهد شد. در مرحله ی بعدی آزمایش که آهنربای الکتریکی است، منبع جریان را تغییر دهید و به حالت جریان مستقیم یا متناوب آزمایش را تکرار کنید. تعداد حلقه ها را نیز از 1 تا 4 می توانید افزایش یا کاهش دهید.

برای انجام این آزمایش اینجا کلیک کنید.

پیام بگذارید

X