آزمایش فیزیک یازدهم مبحث فشار شاره ها

این شبیه ساز شامل سه آزمایش مجزا مربوط به فشار می باشد که بررسی هر یک می پردازیم:

1-در این آزمایش با توجه به قانون فشار در مایعات می توانیم فشار در مایع های مختلف با اشکال متفاوت را بررسی کنیم. در این بررسی می توانیم تاثیر تغییرات ارتفاع و چگالی در این اندازه گیری مشاهده نماییم.

فشار=چگالی*ارتفاع*ثابت گرانش

2-در آزمایش دوم مجرایی وجود دارد که آب از آن می گذرد می توانیم با تغییر حجم محفظه وابستگی فشار جریان آب با آن را بررسی کنیم. نتیجه ی حاصل شده رابطه عکس فشار با حجم می باشد. هر چه حجم مجرا را افزایش می دهیم فشار آب گذرنده نیز کم می شود و بلعکس.

3-در آزمایش سوم مخزنی طراحی شده است که از بالا به یک شیر آب قابل تنظیم متصل است و از پایین دریچه ای برای آن تعبیه شده است که می توانیم مایع داخل مخزن را توسط آن دریچه خالی کنیم. همچنین قایلیت دسترسی به سرعت و فشارسنج به ما داده می شود و می توانیم مایع های مختلف با چگالی های مختلف را در سیستم آزمایش بررسی کنیم.

برای انجام این آزمایش اینجا کلیک کنید.

پیام بگذارید

X