آزمایش فیزیک یازدهم مبحث قانون فارادی

در این آزمایش حلقه‌ای رسانا به یک جریان‌ سنج وصل شده و در این حالت آهنربایی به تدریج به آن نزدیک می‌شود. با انجام این کار مشاهده می‌شود،‌ در زمان حرکت آهنربا، جریانی الکتریکی در سیم ایجاد می‌شود. فارادی در حالت‌های مختلف، مشاهده کرد تا زمانی که آهنربا نسبت به حلقه ساکن است، جریانی تولید نمی‌شود. در حقیقت تغییر میدان مغناطیسی نسبت به زمان منجر به ایجاد جریانی الکتریکی در سیم می‌شود.

قانون القای الکترومغناطیسی فارادی که توسط مایکل فارادی ابداع شده، بیان می کند که هرگاه میزان شار مغناطیسی که از یک مدار بسته می گذرد تغییر کند، نیروی محرکه ای که در آن القا می شود که بزرگی آن با آهنگ تغییرات شار مغناطیسی متناسب است. این قانون به همراه قانون گاوس، قانون مغناطیس گاوس و قانون آمپر پایه های الکترومغناطیس کلاسیک را تشکیل می دهد. همانطور که در این آزمایش مشاهده می کنید، با نزدیک کردن آهنربا به حلقه و عبور دادن آن، لامپ روشن می شود، در واقع آهنربا با ایجاد جریان در حلقه باعث روشن و خاموش شدن لامپ می شود. همچنین می توانید گزینه ی خطوط میدان و ولت متر را فعال نمایید. و همچنین می توانید حلقه ی دیگری را به مدار اضافه کنید و یا جهت آهنربا را تغییر دهید.

هر گاه شار مغناطیسی که از یک مدار بسته می گذرد، تغییر کند، در آن نیروی محرکه ی الکتریکی القا خواهد شد، که بزرگی آن با آهنگ تغییر شار مغناطیسی متناسب است.

.

برای انجام این آزمایش اینجا کلیک کنید.

پیام بگذارید

X