آزمایشگاه

آزمایش فیزیک دهم مبحث مقدمه گازها

در بخش اول این آزمایش می توانیم شکل حرکت کاتوره ای متناسب با گرم یا سرد شدن فضا را مشاهده کنیم و کاربرد قوانین گازها را مشاهده نماییم. در این بخش به وسیله ی تلمبه ماده (مولکول) را به داخل مخزن هدایت می کنیم، سپس با دادن حرارت و گرما…
ادامه مطلب

آزمایش فیزیک دهم مبحث حالت مواد

در این آزمایش می توانیم تغییر فاز یا تغییر حالت مواد را با دادن گرما به سیستم یا گرفتن گرما از آن بررسی کنیم. همانطور که مشاهده می کنید با حرارت دادن، مولکول ها دمایشان بالاتر می رود و جنبش آنها بیشتر می شود و در فضای ظرف پراکنده می…
ادامه مطلب

آزمایش فیزیک دهم مبحث قانون برنولی

در این آزمایش می توانیم مبحث قانون برنولی را به طور کامل بررسی کنیم. با کمک قانون برنولی می توان دلیل حرکت شاره ها را بیان کرد. موضوعاتی که در این آزمایش مورد بررسی قرار می گیرند: فشار، آب، مایعات، دینامیک سیالات، برنولی، تراکم هستند. اهدافی که در این آزمایش دنبال می…
ادامه مطلب

آزمایش فیزیک دهم مبحث چگالی

در این آزمایش می توانیم را مبحث چگالی به طور کامل بررسی کنیم. چگالی نسبت جرم جسم ( مواد سازنده یک جسم ) به حجم آن جسم ( مقدار فضایی که جسم اشغال می کند ) است که جرم حجمی نامیده شده است. نام دیگر چگالی، دانسیته است. چگالی ماده با توجه…
ادامه مطلب

آزمایش فیزیک یازدهم مبحث فشار شاره ها

این شبیه ساز شامل سه آزمایش مجزا مربوط به فشار می باشد که بررسی هر یک می پردازیم: 1-در این آزمایش با توجه به قانون فشار در مایعات می توانیم فشار در مایع های مختلف با اشکال متفاوت را بررسی کنیم. در این بررسی می توانیم تاثیر تغییرات ارتفاع و چگالی…
ادامه مطلب

آزمایش فیزیک دهم مبحث نیروی گرانشی

در این آزمایش به قانون گرانش بین دو جسم می پرازیم که متناسب است با جرم دو جسم و معکوس مجذور فاصله آن دو. دانش آموز می تواند با تغییردادن فاصله و جرم دو جسم تغییر نیروی گرانشی اعمال شده بین دو جسم  را مشاهده نماید. نیرویی که دو جسم…
ادامه مطلب

آزمایش فیزیک دهم مبحث پخش مولکول های مواد

در این آزمایش سعی شده است دلیل پخش شدن قطره جوهر در آب و علت پخش مولکول های مواد در یک محیط گازی/مایع بررسی شود. همچنین دانش آموز قادر خواهد بود نوع حرکت کاتوره ای را مشاهده کند و آن را بهتر درک کند. برای انجام این آزمایش اینجا کلیک…
ادامه مطلب

آزمایش فیزیک دهم مبحث کولیس

به منظور اندازه گیري قطر یا طول یک جسم آن را در بین شاخک هاي ثابت و متحرك بزرگ قرار می دهند بطوري که هر دو شاخک با بدنه جسم تماس داشته باشند ، سپس به کمک ورنیه و خط کش اندازه طول یا قطر را تعیین می کنند. درجات…
ادامه مطلب

آزمایش فیزیک دهم مبحث میکرومتر

میکرومتر وسیله اي است که براي اندازه گیري کمیت طول بکار می رود و دقت اندازه گیري آن یکصدم یا یک هزارم میلیمتر می باشد. جسم را بین دو فک قرار داده و با پیچاندن غلاف ، فک ها را به قطعه کار نزدیک میکنیم (نه مماس) حال با پیچاندن…
ادامه مطلب
X