آزمایش فیزیک دهم مبحث حالت مواد

در این آزمایش می توانیم تغییر فاز یا تغییر حالت مواد را با دادن گرما به سیستم یا گرفتن گرما از آن بررسی کنیم.

همانطور که مشاهده می کنید با حرارت دادن، مولکول ها دمایشان بالاتر می رود و جنبش آنها بیشتر می شود و در فضای ظرف پراکنده می شوند. ولی اگر گرما را کم کنیم و سرما بدهیم میزان انرژی جنبشی آنها کمتر شده و در کنار یکدیگر قرار می گیرند و حرکت آنها و جا به جایی شان کاهش می یابد.

در این آزمایش می توانید نوع ماده را تغییر داده و (نئون، آرگون، اکسیژن و یا آب) را انتخاب کنید، همچنین حالت ماده که (جامد، مایع و یا گاز) باشد را انتخاب کنید. در قسمت بعدی می توانید با یک تلمبه میزان مولکول های ماده را افزایش داده و سپس آزمایش را تکرار کنید. همچنین در یک نمودار رابطه ی بین فاصله ی اتم ها و انرژی پتانسیل ماده را به شما نشان خواهد داد. همچنین به وسیله ی یک عقربه میزان فشار مواد داخل ظرف را بر اساس اتمسفر مشاهده می کنید. در قسمت سوم آزمایش نمودار انرژی پتانسیل برحسب فاصله ی بین اتم ها نشان داده شده است که در اینجا قطر اتم و قدرت برهم کنش را می توانید تغییر دهید.

برای انجام این آزمایش اینجا کلیک کنید.

پیام بگذارید

*

code

X