آزمایش فیزیک دهم مبحث پخش مولکول های مواد

در این آزمایش سعی شده است دلیل پخش شدن قطره جوهر در آب و علت پخش مولکول های مواد در یک محیط گازی/مایع بررسی شود. همچنین دانش آموز قادر خواهد بود نوع حرکت کاتوره ای را مشاهده کند و آن را بهتر درک کند.

برای انجام این آزمایش اینجا کلیک کنید.

READ  آزمایش فیزیک یازدهم مبحث آزمایشگاه خازن

پیام بگذارید

X