آزمایش فیزیک دوازدهم مبحث دوران کفشدوزک

این آزمایش دارای دو بخش است که به شرح هر یک می پردازیم:

1-در آزمایش اول می توانیم با به حرکت در آوردن متحرک جهت بردارهای سرعت و شتاب  کفشدوزک را مشاهده کنیم.

2- در قسمت دوم ازمایش با توجه به شیوه حرکت کفشدوزک می توانیم تغییرات زاویه بردار مکان، سرعت زاویه ای و موقعیت آن را به صورت نموداری مشاهده کنیم.

برای انجام این آزمایش اینجا کلیک کنید.

READ  آزمایش فیزیک دهم مبحث کولیس

پیام بگذارید

X